SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


BAN GIÁM ĐỐC
 


GIÁM ĐỐC
NSND PHẠM ANH TÚ