Hotline: 1900.636.000 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Chức năng nhiệm vụ

Nhà hát Kịch Việt Nam (Tiếng Anh: Vietnam National Drama Theatre) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch nói; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói. Hiện nay, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam là Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc.

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Nhà hát Kịch Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam National Drama Theatre) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng biểu diễn nghệ thuật kịch nói; sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật kịch nói.

Nhà hát Kịch Việt Nam (sau đây gọi là Nhà hát) có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và hàng năm của Nhà hát và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt
 2. Dàn dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình, tiết mục kịch nói tiêu biểu mang bản sắc văn hóa dân tộc và hiện đại theo định hướng nghệ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ khán giả trong nước và ngoài nước góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thẩm mỹ người xem
 3. Nghiên cứu, sưu tầm và thể nghiệm các tác phẩm kinh điển và hiện đại; tổng kết kinh nghiệm, nâng cao chất lượng nghệ thuật trong sáng tác và biểu diễn, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của các dân tộc trên thế giới; bảo tồn, phát tiển nghệ thuật kịch nói phù hợp với văn hóa Việt Nam.
 4. Biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; giao lưu, hợp tác với các đoàn nghệ thuật nước ngoài theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 5. Liên kết, phối hợp với cac tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để dàn dựng, thực hiện các chương trình biểu diễn kịch nói phục vụ khán giả trong nước và nước ngoài.
 6. Tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho diễn viên và viên chức của Nhà hát.
 7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát và theo quy định của pháp luật.
 8. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Nhà hát theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

      1.Lãnh đạo Nhà hát:

        Giám đốc và các Phó Giám đốc.

      2. Các phòng chức năng và đoàn biểu diễn:

 1. Phòng Hành chính, Tổng hợp;
 2. Phòng Tổ chức biểu diễn;
 3. Phòng Nghệ thuật;
 4. Đoàn kịch Đương đại;
 5. Đoàn kịch Cổ điển.

Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng chức năng, đoàn biểu diễn trực thuộc; bố trí, sắp xếp viên chức, người lao động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng chức năng, đoàn biểu diễn trực thuộc; xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà hát.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 479/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.